Start Pływalnia Regulamin Pływalni
Regulamin pływalni PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Dąbkowska   
środa, 01 września 2021 00:00

Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 01.09.2021 w sprawie przyjęcia „Szczegółowego regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji i Sportu – PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim”

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 93/2021
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie dn. 1 września 2021 r.

 

Szczegółowy regulamin korzystania
z Centrum Rekreacji i Sportu - PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim.

 

1. Pływalnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od godz.8:00 do godz.21:00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych od godz.11:00 do godz.21:00.
2. Przed wejściem na teren Pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.
3. Wszystkie osoby chcące skorzystać z pływalni mają obowiązek zaznajomić się z niniejszym regulaminem.
4. Formą wiążącą klienta z Pływalnią jest podpisana umowa, zakup biletu lub karnetu, które to czynności są jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy „Regulaminu” nie stosujące się do zaleceń ratowników lub pracowników będą usunięte z terenu obiektu.
6. Na terenie pływalni może przebywać jednorazowo 65 osób zgodnie z Projektem Budowlanym. Kasjer pływalni może ograniczyć czasowo wstęp na pływalnię z powodu przekroczenia maksymalnej liczby osób korzystających z Pływalni.
7. Szkoły zobowiązane do zgłaszania korzystania z Pływalni z trzydniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia harmonogramu korzystania przez młodzież szkolną.
8. Nauczyciel wprowadzający grupę (klasę) na teren Pływalni odpowiada za bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminu i zachowanie się całej grupy przez cały czas pobytu.
9. Za bezpieczeństwo osób pływających, przebywających w wodzie odpowiedzialność ponosi ratownik, a w grupach zorganizowanych również prowadzący zajęcia.
10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychotropowych,
-wnoszenie opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
- wstępu osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- wprowadzanie i przebywania zwierząt,
- wstępu osobom których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narazić zdrowie innych korzystających z pływalni.
11. Dzieci do lat trzech powinny przebywać w wodzie w specjalnych pieluchomajtkach.
12. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
13. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego instruktora na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.

14. Opiekun instruktor grupy zorganizowanej odpowiada za umycie się uczestników grupy pod natryskami i doprowadzenie ich, przed wejściem do wody, do ratownika w celu otrzymania instruktażu.
15. Za paski z elektronicznym czytnikiem powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.
16. Nauka pływania i zajęcia z grupami zorganizowanymi odbywają się na odrębnie sformułowanych zasadach.
17. Korzystanie z szatni jest obowiązkiem dla wszystkich.
18. Szatnia oznaczona „dla niepełnosprawnych” przeznaczona jest również:
- dla rodziców z niemowlakami, ponieważ wyposażona jest w przewijak
- dla dzieci do lat 8 w sytuacji, gdy różnica płci nie pozwala na korzystanie z szatni męskiej lub damskiej (np. matka z synem lub ojciec z córką). Osoby korzystające z szatni muszą się liczyć z obecnością innych korzystających o płci przeciwnej.
19. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka w holu pływalni na wózek basenowy.
20. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym na obuwie typu plażowego - „Strefa zmiany obuwia”.
21. Charakterystyka niecek basenowych:
a) basen pływacki 6 torowy:
- o wymiarach 25m x12,5 m,
- głębokości 1,35 m -1,8 m,
- temperatura wody 26 ,
- obciążenie użytkowe 24 osoby,
- wyposażony w 10 reflektorów podwodnych,
b) basen rekreacyjny :
- o wymiarach 12,5 m x 8,0 m,
- głębokości 0,8m -1,10 m ,
- temperatura wody 30 ,
- obciążenie użytkowe 25 osób,
- wyposażony: w 4 reflektory podwodne, masaż wodny 6 - dyszowy, ławeczka z masażem
5-stanowiskowa, 2 masaże karku,
c) brodzik:
- o wymiarach 6x7m,
- gł: 0,15 m -0,50 m,
- obciążenie użytkowe10 osób,
- zjeżdżalnia dla dzieci
d) wanna z hydromasażem:
- śr: 2,83m,
- gł. 0,94m,
- temperatura wody 34 O C,
- obciążenie użytkowe 6 osób
22. Na hali basenowej obowiązuje:
- dla kobiet jedno lub dwu częściowy strój kąpielowy,
- dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni
- dla dzieci i młodzieży szkolnej obowiązują czepki
23. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno-moralne, nie posiadać kieszeni, guzików, zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.
24. Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała mydłem pod natryskiem oraz odkażenia stóp w nogomyjkach.
25. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.

26. Obowiązuje zakaz wchodzenia do basenu sportowego osób nie umiejących pływać bez nadzoru instruktora pływania. (Uznaje się osobę za umiejącą pływać, która samodzielnie przepłynie 25 m).
27. Na terenie hali basenowej zabrania się :
- biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody,
- konsumpcji artykułów żywnościowych ,
- wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
- niszczenia wyposażenia i zanieczyszczenia wody basenowej,
- używania mydła i innych środków chemicznych,
- wchodzenia do basenu w klapkach kąpielowych,
- wchodzenia w obuwiu zewnętrznym na galerię,
28. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na
choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp. oraz otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste infekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie się.
29. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na obiekcie pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
30. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości nabyte podczas pobytu na pływalni należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu ratownikowi.
31. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo - rekreacyjnych organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom imprezy.
32. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu” pływalni. Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
33. Każda działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą Kierownika Pływalni.
34. Odpłatność za usługi pływalni pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
35. Opłata za pierwszy „Cykl” 1- godziny pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
36. Rozliczenie pobytu w basenie odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem czasu ponad długości „Cyklu” w rozliczeniu 1- minutowym.
37. Ostatni klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej najpóźniej do godz.20:45.
38. Za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości szkody.
39. Za pieniądze, klucze, dokumenty, telefony komórkowe i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni oraz w szafkach na garderobę, pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
40. Za szkody spowodowane na mieniu stanowiącym własność Gminy Kowalewo Pomorskie przez nieletnich, odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
41. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.
42. Na terenie Pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Nagrania z kamer mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do przepisów regulaminu oraz w sytuacjach spornych. Obiekt PŁYWALNI jest monitorowany w sposób ciągły.
43. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

 

     

     

    Poprawiony: czwartek, 27 stycznia 2022 09:29